Bine ati venit!

Rezultat final concurs asistent medical
Rezultat concurs asistent medical-proba scrisa

Rezultatele selectiei dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical principal SSD

ANUNȚ

LICEUL TEHNOLOGIC ,, SIMION MEHEDINŢI,,   
cu sediul în localitatea GALAŢI  str. NICOLAE  BĂLCESCU , nr 19 , judeţul GALAŢI  organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

-Numele functiei:  Asistent medical principal SSD
-Numar posturi-1 post
-Condiţii generale şi specifice  necesare pentru ocuparea postului:
-pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute la art.3.din anexa HG nr. 286/2011-actualizată
-se pot înscriere absolvenţii ai: facultăţiide asistenţă  medicală, colegiul medical universitar, specialitatea asistent medical generalist.
-vechime în specialitate minim 3 ani

  Concursul va avea loc în data de 04.09.2017 , ora 9,00(proba scrisă) şi în data de 06.09.2017, ora 9,00 (interviul) la sediul LICEUL TEHNOLOGIC ,, SIMION MEHEDINŢI,,   localitatea GALAŢI  str. NICOLAE  BĂLCESCU , nr 19 , judeţul GALAŢI

  Înscrierile se vor face în perioada  10.08.2017-25.08.2017 .Termen limită de depunere a dosarelor de concurs va fi  data de 25.08.2017, ora 14,00.
Dosarul  de concurs  va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatore;
b)copia actului de identitate
c)copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
d)copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar
f)adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării con cursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae
h)certificat medical care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare  în formatul standard stabilit de Ministerul  Sănăţii Publice (examen clinic şi examen psihiatric)
i) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz recomandarea de la ultimul loc de muncă.
j)copie certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. valabil vizat.
Copiile se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru confomitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Pe coperta dosarului (dosar cu şină de încopciat) se vor înscrie : numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui (conform actului de identitate), numele purtat anterior, specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
Formularul de înscriere va fi pus la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.
În cazul în care dosarul este incomplet sau necorespunzător, acesta se respinge.
Comunicarea rezultatelor: selecţia dosarelor de concurs în data de 28.08.2017; rezultatele la proba scrisă în 04.09.2017, ora 16,00; pentru interviul în 06.09.2017, ora 16,00; rezultatele  finale 07.09.2017, ora 16.00.
Candidaţii  nemulţumiţi pot depune contestaţie pentru selecţia dosarelor în 29.08.2017 ora  16,00; proba scrisă în 05.09.2017, ora 16.00, interviu în 07.09.2017 ora 14,00.
Tematica şi bibliografia sunt afişate  la sediul Liceul Tehnologic ,, Simion Mehedinţi,, din strada Nicolae Bălcescu nr.19 Galaţi şi pe site-ul www.samsm.ro
-bibliografie concurs asistent medical

Relaţii suplimentare la sediul:  Liceul Tehnologic ,, Simion Mehedinţi,, din strada Nicolae Bălcescu nr.19 Galaţi  persoană de contact:   Pechianu  Cristina Elena telefon: 0236/415201,   fax: 0236/310570,
E-mail : sc_prof_integrat@yahoo.co.uk.

Învățământ profesional dual

ORDIN Nr 3554 ,,Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual”
ORDIN Nr 3556 ,,Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor”

Invata sa fii antreprenor prin firma de exercitiu

Proiectul „Formarea cadrelor didactice din invatamantul profesional si tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de invatare – firma de exercitiu” are ca obiectiv principal pregatirea cadrelor didactice din invatamantul profesional si tehnic (IPT), profil servicii, in vederea formarii competentelor profesionale necesare implementarii metodei interactive de invatare –firma de exercitiu. Finalitatea acestui proiect consta in dobandirea competentelor pentru un proces de predare – invatare, care sa favorizeze formarea competentelor antreprenoriale la elevi.

::Continuare >>

Istoric

Dacă nu ați auzit niciodată de mine, aș vrea să mă prezint: locuiesc în sud-estul Europei, într-o mică dar frumoasă țară România, mă situez pe malul fluviului Dunărea, cel mai mare fluviu din Europa, care traversează un oraș interesant numit Galați…

::Continuare >>

Misiunea

Prin punerea în practică a misiunii școlii dorim să realizăm nu numai recuperarea socială a persoanelor cu cerințe educative speciale ci și formarea, profesionalizarea și responsabilizarea participanților la acest proces…

::Continuare >>

Baza materiala

Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți’’ dispune de o infrastructură corespunzătoare parcursurilor curriculare și extracuriculare oferite elevilor noștri alcătuită din: •• 13 cabinete pentru disciplinele de cultură generală și de specialitate…

::Continuare >>

Venituri extrabugetare

În domeniul mecanic se pot realiza ornamente metalice (garduri ornamentale, vitralii, balustrade de scări interioare) care sunt foarte folosite în designul construcțiilor civile, mobilier de bucătărie, mobilier de birou, realizate după gustul clientului, parchetări rapide și bine realizate….

::Continuare >>

Resurse umane

În anul școlar 2016-2017, numărul  claselor ce funcționeză în școală este de 26 cu profil tehnic, zi și seral, special…

::Continuare >>

Oferta educațională

Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți’’Galați  școlarizează, în anul școlar 2016-2017, elevi în clase de învățământ de  zi  și seral special, ciclul inferior al liceului, ciclul superior al liceului, în clase de învățământ profesional,  filieră tehnologică și în clase de învățământ de pre-profesionalizare…

::Continuare >>

* Plan de actiune al scolii 2014-2019 -> partea 1

* Plan de actiune al scolii 2014-2019 -> partea 2